Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Yaz 2013  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Bilge KAPLAN, Eda Şeyda AKSEL

NO Makale Adı
1378366683 ERGENLERDE BAĞLANMA VE SALDIRGANLIK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Literatürde ergenlik ile ilgili çeşitli araştırmalar mevcuttur. Ergenlik döneminde bireyin fiziksel değişimlerinin yanı sıra psikolojik ve sosyal alanda değişimler de dikkati çekmektedir. Bu dönemde aile ile ilişkiler biraz önemini kaybetmekle birlikte akranlarla olan ilişkilerin daha kuvvetlendiği görülmektedir. Bu bağlamda araştırma, ergenlik döneminde ebeveyne bağlanmanın türüne göre saldırganlık puanlarının farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada ebeveyne güvensiz bağlanmanın saldırgan davranışlar üzerindeki etkisinde koruyucu ve risk faktörleri incelenmiştir. Koruyucu faktörler olarak; ebeveynlerin iyi geçinmesi, yakın arkadaşa ve akran grubuna sahip olma ele alınmıştır. Tv’de şiddet içerikli film izleme ve disiplin cezası alma ise risk faktörleri olarak belirlenmiştir. Yanı sıra çalışmada empatinin, ebeveyn bağlanmasının saldırgan davranış üzerindeki etkisindeki aracı rolü incelenmiştir. Araştırma 2010 yılında Burdur’da yaşayan ve liseye devam eden yaşları 13 ile 19 arasında değişen basit tesadüfi yöntemle seçilmiş 1424 (709 K/715 E) ergenle yürütülmüştür. Araştırmacı tarafından Burdur Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gerekli izinler alındıktan sonra okullar ziyaret edilmiş, araştırmaya katılımda gönüllülük esas alınmıştır. Çalışmada katılımcı kişisel bilgi formu, Saldırganlık Ölçeği (Buss ve Perry, 1992), Ebeveyn ve Akrana Bağlanma Envanteri (Armsden ve Greenberg, 1987) ve Empatik Eğilim Ölçeği (Dökmen, 1988) uygulanmıştır. Verilerin analizi için Çift Yönlü Varyans Analizi, T testi ve Sobel Test istatistiksel analizleri kullanılmıştır. Analiz bulgularına bakıldığında güvensiz bağlanan ergenlerin daha yüksek saldırganlık puanı aldıkları görülmüştür. Ebeveyne güvensiz bağlanma ve saldırganlık arasında empati düzeyinin koruyucu bir faktör olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Ergenlik, bağlanma, saldırganlık, koruyucu faktör, risk faktörü