Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 1, Sayı 2  Kış 2013  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Semanur KODAN ÇETİNKAYA

NO Makale Adı
1382880308 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ŞİDDET EĞİLİMLERİNİN VE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

ÖZET
Bu araştırma üniversite öğrencilerinin şiddet eğilimlerini ve toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarını çeşitli değişkenler açısından incelemek amacıyla yapılmıştır. Üniversite öğrencilerinin şiddet eğilimleri ve toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları cinsiyet, ailenin ortalama aylık gelir durumu, anne-baba eğitim düzeyleri,aileden algılanan sosyal destek düzeyi, aile içi şiddete maruz kalma ve aile içi şiddete şahit olma durumu gibi çeşitli değişkenler açısından ele alınmıştır. Araştırmanın örneklemini Atatürk üniversitesinde coğrafya, felsefe grubu, fen bilgisi, fransızca, Türkçe öğretmenliği ve rehberlik ve psikolojik danışmanlık anabilim dallarında öğrenim gören 300 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Örneklemi oluşturan üniversite öğrencilerine “Kişisel Bilgi Formu”, “Şiddet Eğilim Ölçeği (ŞEÖ)” ve “Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutum Ölçeği (TCRTÖ)” uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler üzerinde frekans, yüzde, bağımsız gruplar için t testi, Kruskal-Wallis ve Mann Whitney U analizi yapılmıştır. Araştırma bulguları sonucunda şiddet eğilimi ile toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlar arasında ters yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Cinsiyet, aileden algılanan sosyal destek, aile içi şiddete maruz kalma ve aile içi şiddete şahit olma durumuna göre şiddet eğilimi; cinsiyet, ailenin ortalama aylık geliri, anne eğitim durumu, aile içi şiddete şahit olma durumuna göre toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutum puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılaşma bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Şiddet eğilimi, toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutum, üniversite öğrencileri