Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 1, Sayı 2  Kış 2013  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Fatma YAŞIN

NO Makale Adı
1386081324 İŞ DOYUMSUZLUĞUNA VERİLEN TEPKİLER ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK ve GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Bu çalışma İş Doyumsuzluğuna Verilen Tepkiler Ölçeği’nin (İDVTÖ) Türkçeye uyarlanması amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla Türkiye’de yaşayan kamu ve özel sektör çalışanı 302 kişiden veri toplanmıştır. İDVTÖ’nün faktör yapısını incelemek amacıyla hem açımlayıcı hem de doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Analizler sonucunda, ölçeğin Türkçe formunun özgün ölçeğe benzer şekilde dört faktörlü bir yapı içerdiği görülmüştür. Ayrıca, İDVTÖ’nün benzer yapıya sahip Örgütsel Çatışma Ölçeği II ile korelasyonları kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. İDVTÖ’nün Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayıları .67 ile .59, iki yarı güvenirlik katsayıları .48 ile .45 ve test tekrar test güvenirlik katsayıları .69 ile .47 arasında değişmektedir. Bu bulgular doğrultusunda, İDVTÖ’nün Türkçe formunun ülkemizdeki çalışmalarda kullanılabilecek psikometrik özelliklere sahip olduğu söylenebilir.