Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 3, Sayı 6  Kış 2015  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Olcay BOZKUŞ, Arzu ARAZ

NO Makale Adı
1441102503 NARSİSİZM VE EVLİLİK UYUMU İLİŞKİSİNDE REDDEDİLME DUYARLILIĞI VE OLUMLU YANILSAMALARIN ARACI ROLÜ

Araştırmanın temel amacı, açık ve örtük narsisizm ile evlilik uyumu arasındaki ilişkinin yordanmasında, reddedilme duyarlılığı ve olumlu yanılsamaların (eşe ve benliğe yönelik) aracı rollerinin olduğu hipotezini test etmektir. Ayrıca bu hipotezi test etmede kullanılacak iki ölçme aracının (Aşırı Duyarlı Narsisizm Ölçeği ve Yetişkin Reddedilme Duyarlılığı Ölçeği) psikometrik özelliklerini belirlemek de amaçlanmaktadır. Örneklem, Mersin ilinde yaşayan ve araştırmaya katılmaya gönüllü, en az bir yıllık evliliği olan 205 kişiden oluşmaktadır. Katılımcılara kolaylıkla bulunabileni örnekleme yöntemiyle ulaşılmış; Kişilik Özellikleri Listesi, Yetişkin Reddedilme Duyarlılığı Ölçeği, Narsisistik Kişilik Envanteri, Aşırı Duyarlı Narsisizm Ölçeği ve Yenilenmiş Çift Uyum Ölçeği uygulanmıştır. Veriler SPSS 20 ve LISREL 8.51 yazılımları kullanılarak analiz edilmiştir. Uygulanan tüm yapısal eşitlik modellerinin bulguları, örtük narsisizmin doğrudan evlilik uyumunu yordamadığını göstermektedir. Örtük narsisizm ile evlilik uyumu arasındaki ilişkide reddedilme duyarlılığı ve ideal eş ölçütüne göre tanımlanan eşe yönelik olumlu yanılsamanın tam aracı rol üstlendiği görülmüştür. Örtük narsisizm ile evlilik uyumu arasındaki ilişkide ortalama eş kriterine göre belirlenen eşe yönelik olumlu yanılsamanın da, benliğe yönelik olumlu yanılsamanın da aracı rol oynamadığı görülmüştür.

Anahtar kelimeler: Açık narsisizm, örtük narsisizm, reddedilme duyarlılığı, olumlu yanılsama, evlilik uyumu