Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 3, Sayı 6  Kış 2015  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Volkan DEMİR

NO Makale Adı
1442622210 GÖRME ENGELLİLERDE DEPRESİF BELİRTİLERE YÖNELİK BİLİNÇLİ FARKINDALIK TEMELLİ BİLİŞSEL TERAPİ PROGRAMININ ETKİLİLİĞİ

Bu araştırma, bilinçli farkındalık temelli bilişsel terapi programının görme engelli bireylerin depresif belirti düzeyleri üzerine etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, görme engellilere hizmet veren bir rehabilitasyon merkezine devam eden ve yaşları 18 - 41 arasında değişen 9 kadın 12 erkek toplam 21 katılımcı oluşturmaktadır. Çalışmada katılımcıların depresif belirti düzeyleri Beck tarafından geliştirilen “Beck Depresyon Ölçeği ” ile ölçülmüştür. Ön test ölçümünün ardından çalışma grubunda yer alan bireylere 10 oturumdan oluşan 90 dakika süren Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi Programı uygulanmıştır. Uygulamaların bitiminden sonra aynı ölçme aracı son test olarak uygulanmıştır. Tek grup öntest - sontest kontrol grupsuz desenin kullanıldığı çalışmada veriler, Wilcoxon İşaretli Sıra Testi ile çözümlenmiştir. Yapılan analizler katılımcıların depresyon puanlarının anlamlı düzeyde azaldığını göstermiştir.
Anahtar kelimeler: Görme engelli, bilinçli farkındalık, depresyon, Bilişsel Terapi