Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 3, Sayı 6  Kış 2015  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Burcu TEKEŞ, Derya HASTA

NO Makale Adı
1445872005 ÖZGECİLİK ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Bu çalışmanın amacı, Özgecilik Ölçeğini Türkçeye uyarlamaktır. Bu amaçla, ilk aşamada web tabanlı çevrimiçi bir yazılım olan www.surveey.com aracılığı ile 94’ü (% 33.3) kadın, 188’i (% 66.7) erkek 282 katılımcıdan veri toplanmıştır. Katılımcılar Özgecilik Ölçeği ile birlikte Empatik Eğilim Ölçeği (Dökmen, 1988) ve Demografik Bilgi Formu’nu da yanıtlamışlardır. Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda, ölçeğin toplam varyansın % 35.58’ini açıklayan yardım etme ve bağışçılık olarak adlandırılan iki faktörlü bir yapı gösterdiği anlaşılmıştır. Ölçüt bağıntılı geçerliğini test etmek için ölçekten alınan puanlarla Empatik Eğilim Ölçeği’nden alınan puanlar arasındaki korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Bu iki ölçekten alınan puanlar arasında hesaplanan korelasyon katsayısı .36 olarak bulunmuştur. Ölçeğin güvenirliğini test etmek için iç tutarlık katsayısı, iki yarım test güvenirliği ve test-tekrar test güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Ölçeğin yardım etme ve bağışçılık alt boyutları için hesaplanan Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayıları sırasıyla .81 ve .70’dir. Ölçeğin iki yarım test güvenirlik katsayısı .74 ve test-tekrar test güvenirlik katsayısı .83 olarak bulgulanmıştır. Bu bulguların ardından ölçek, 356 kişiden oluşan ikinci bir örneklem grubuna daha uygulanmıştır. Bu grup üzerinden gerçekleştirilen doğrulayıcı faktör analizi (DFA) sonuçları da ölçek için belirlenen iki faktörlü yapının uygun olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Özgecilik, empati, empatik eğilim