Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 3, Sayı 6  Kış 2015  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Burçak SÖNMEZ, Selda ADİLLER

NO Makale Adı
1446295142 KADINLARIN ÇALIŞMALARINA YÖNELİK TUTUMLAR: TÜRKİYE VE MAKEDONYA ÖRNEKLEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye ve Makedonya örnekleminde, kadınların çalışmalarına yönelik tutumların, bireycilik-toplulukçuluk, toplumsal cinsiyete dayalı sistemi meşrulaştırma ve çelişik duygulu cinsiyetçilik açısından incelenmesidir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Kadınların Çalışmalarına Yönelik Tutum Ölçeği (Kuzgun ve Sevim, 2004), Bireycilik-Toplulukçuluk Ölçeği (Singelis ve ark., 1995), Toplumsal Cinsiyete Dayalı Sistemi Meşrulaştırma Ölçeği (Kay ve Jost, 2003), Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği (Glick ve Fiske, 1996) kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Türkiye’den 216 katılımcı, Makedonya’dan 127 katılımcı oluşturmaktadır. Sonuçlar, iki örneklemde, kadın katılımcıların kadınların çalışmalarına yönelik tutumlarının erkeklerden daha olumlu olduğunu göstermiştir. Türkiye örnekleminde, kadınların çalışmalarına yönelik tutumları toplulukçuluk negatif yönde, bireycilik ise pozitif yönde, toplumsal cinsiyete dayalı sistemi meşrulaştırma ve düşmanca cinsiyetçilik negatif yönde yordamaktadır. Makedonya örnekleminde ise, eğitim, bu tutumları pozitif yönde yordarken, düşmanca cinsiyetçilik negatif yönde yordamaktadır. Değişkenler kültür açısından incelendiğinde, Türkiye örnekleminin kadınların çalışmalarına yönelik tutumlarının Makedonya örnekleminden daha olumlu olduğu ve bireycilik düzeylerinin daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Makedonya örnekleminin ise cinsiyete dayalı sistemi meşrulaştırma, düşmanca cinsiyetçilik ve korumacı cinsiyetçilik düzeyleri Türkiye örnekleminden daha yüksektir.
Anahtar Kelimeler: Kadınların çalışması, Tutum, Bireycilik, Toplulukçuluk, Toplumsal cinsiyet, Sistemi meşrulaştırma, Çelişik duygu
lik.