Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 4, Sayı 7  Yaz 2016  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Seçil KESKİN

NO Makale Adı
1461006981 ÇALIŞANLARIN İŞYERİNDEKİ PROBLEMLERE VERDİKLERİ TEPKİLER ÖLÇEĞİ: UYARLAMA, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

ÖZ
Bu çalışma Çalışanların İşyerindeki Problemlere Verdikleri Tepkiler Ölçeği’nin (ÇİPVTÖ) Türkçeye uyarlanması amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla Türkiye’de yaşayan ve özel sektör çalışanı 312 kişiden veri toplanmıştır. ÇİPVTÖ’nün faktör yapısını incelemek amacıyla hem açımlayıcı hem de doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Analizler sonucunda, ölçeğin Türkçe formunun özgün ölçeğe benzer şekilde beş faktörlü bir yapı içerdiği görülmüştür. Bu faktörler çıkış, düşünceli konuşma, sabır, saldırgan konuşma ve ihmaldir. Ayrıca, ÇİPVTÖ ile ölçüt geçerliği için kullanılan Minnesota İş Doyum Ölçeği arasındaki korelasyonlar kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. ÇİPVTÖ’nün Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayıları .78 ile .91, iki yarı güvenirlik katsayıları .50 ile .87 ve test tekrar test güvenirlik katsayıları .71 ile .89 arasında değişmektedir. Bu bulgular doğrultusunda, ÇİPVTÖ’nün Türkçe formunun ülkemizdeki çalışmalarda kullanılabilecek psikometrik özelliklere sahip olduğu söylenebilir.

Anahtar kelimeler: çıkış, düşünceli konuşma, sabır, saldırgan konuşma, ihmal, iş doyumsuzluğu