Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 5, Sayı 9  Yaz 2017  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Serel AKDUR, Büşra ASLAN

NO Makale Adı
1475499666 DUYGUSAL ZEKA İLE İLİŞKİ DOYUMU ARASINDA DUYGU DÜZENLEME GÜÇLÜĞÜ VE ROMANTİK KISKANÇLIĞIN ARACI ROLÜ

Öz
Kişilerarası ilişkilerde duyguları anlamayı, ifade etmeyi ve o duygularla başa çıkmayı ifade eden duygusal zeka kavramı ile bireylerin romantik ilişkilerinden aldıkları doyum arasında ilişki olduğu bilinmektedir. Ayrıca bireylerin ilişkilerinde yaşadıkları kıskançlığın nedenleri ve kıskançlıkla baş etme stratejileri ile duygularını düzenleme becerileri de ilişkilerinden aldıkları doyumu etkileyebilmektedir. Bu çalışmada, romantik ilişkisi olan ve evli olan bireylerin duygusal zeka düzeyleri ile ilişki doyumları arasındaki ilişkide duygu düzenleme güçlüğü ile kıskançlığın nedenleri ve kıskançlıkla baş etme stratejilerinin aracı rolünün incelenmesi hedeflenmiştir. Araştırmanın örneklemini, 19-60 yaş arası 159 erkek, 143 kadın olmak üzere toplam 302 romantik ilişkisi olan ve evli katılımcı oluşturmaktadır. Çalışmada, Bar-On Duygusal Zeka Ölçeği, Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği, Romantik Kıskançlık Ölçeği ve İlişki Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. Yapılan aracı değişken analizinde, duygusal zeka ile ilişki doyumu arasındaki ilişkiye duygu düzenleme güçlüğü alt ölçeklerinden açıklık, dürtü ve stratejilerin; kıskançlıkla başetme alt ölçeklerinden çıkışın aracılık ettiği saptanmıştır. Elde edilen bulguların ilgili literatür ışığında değerlendirilmesinin ardından, sınırlılıklar ve önerilere yer verilmiştir.
Anahtar kelimeler: Duygusal zeka, ilişki doyumu, duygu düzenleme, romantik kıskançlık