Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 5, Sayı 9  Yaz 2017  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Abdulkadir KUZLAK, Burcu ÇUVAŞ, Nuray SAKALLI-UĞURLU

NO Makale Adı
1484077358 ANNE VE BABALARIN EĞİTİM DÜZEYİ VE MESLEKİ STATÜLERİ İLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CİNSİYETÇİLİK VE MUHAFAZAKÂRLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİSİ

ÖZ
Bu çalışmada anne ve babaların eğitim düzeyi ve mesleki statüleriyle kadın ve erkek bireylerin muhafazakârlık ve cinsiyetçilik düzeyleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu bağlamda 229 kadın ve 189 erkek olmak üzere 418 üniversite öğrencisinden (Ortyaş = 22.31, S = 3.3) oluşan örnekleme anne-babalarının eğitim düzeyi ve mesleki statüleri ile ilgili soruların yanı sıra, düşmanca cinsiyetçilik ve korumacı cinsiyetçilik alt boyutlarını içeren Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği ve Genel Muhafazakârlık Ölçeği sunulmuştur. Bulgular, ebeveynlerin eğitim düzeylerinin ve mesleki statüsünün kadın ve erkek katılımcıların düşmanca ve korumacı cinsiyetçilik ve muhafazakârlık değerleri ile çoğunlukla negatif korelasyon değerine sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca, ebeveynlerin eğitim düzeyi ve mesleki statüsü farklı değişkenlerle farklı cinsiyetlerde ilişkili bulunmuştur. Son olarak, bulgular alan yazındaki önceki çalışmalar ışığında tartışılmış, çalışmanın sınırlılıkları belirtilmiş ve katkıları ortaya koyulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Anne-baba eğitim düzeyi, anne-baba mesleki statüsü, korumacı cinsiyetçilik, düşmanca cinsiyetçilik, muhafazakârlık, cinsiyet farklılıkları