Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 5, Sayı 9  Yaz 2017  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Serdar KÖRÜK

NO Makale Adı
1486979878 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE RİSKLİ DAVRANIŞLARIN ORTAYA ÇIKMASINDA NEDENSEL BİR ETKEN OLARAK UYUMSUZ ŞEMALARIN TELAFİLERİ

ÖZ
Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinde riskli davranışlar sergilenmesinde sahip olunan uyumsuz şema telafilerinin etkilerinin belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu bir üniversitenin eğitim fakültesinin çeşitli bölümlerinde öğrenimine devam eden 188 öğrenci oluşturmaktadır. Nicel araştırma kapsamına giren bu çalışmada ilişkisel model kullanılmıştır. Çalışma grubunun belirlenmesinde e-posta örnekleme yöntemine başvurulmuştur. Riskli davranışların ölçülmesinde Riskli Davranışlar Ölçeği-Üniversite Formu, şema telafilerinin ölçülmesinde Young Telafi Ölçeği kullanılmıştır. Yapılan çoklu doğrusal regresyon analizi bulgularına göre erkeklerde, eleştiriye tahammülsüzlük ve asilik şema telafilerinin toplam risk varyansının %33’ünü; kadınlarda, eleştiriye tahammülsüzlük, asilik ve kontrol şema telafilerinin toplam risk varyansının %29’unu; genel çalışma grubunda ise asilik, eleştiriye tahammülsüzlük, kontrol ve kendine yönelimlilik telafi şemalarının toplam risk varyansının %33’ünü açıkladığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: riskli davranışlar, şema telafileri, üniversite öğrencileri