Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 5, Sayı 9  Yaz 2017  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Melisa EBEOĞLU, Eda KARACAN

NO Makale Adı
1488225107 AİLE İÇİNDE AĞIRLIKLI OLARAK KONUŞULAN CİNSEL KONULAR ÖLÇEĞİ'NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI

ÖZ
Bu çalışmanın amacı; “Weighted Topics Measure of Family Sexual Communication” ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması ve üniversite öğrenci örnekleminde psikometrik özelliklerinin saptanmasıdır. İlk olarak Fisher (1987) tarafından geliştirilen ölçek, ailelerin çocuklarıyla 9 spesifik cinsel konu hakkında ne kadar konuştuğunu değerlendirmektedir. Araştırmanın örneklemini oluşturan 18-27 yaş aralığındaki 377 öğrenciye (263 kadın ve 114 erkek) “Aile İçinde Ağırlıklı Olarak Konuşulan Cinsel Konular Ölçeği”, “Cinsel Konularda İletişim ve Cinsel Onay Ölçeği” ve kişisel bilgi formu uygulanmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda, ölçeğin Türkçe formunun hem anneler hem babalar için tek faktörlü bir yapı sergilediği ve toplam varyansın anne ile iletişim için % 54.5’inin, baba ile iletişim için ise % 48.5’inin açıklandığı görülmüştür. Uyarlanan ölçeğin ilişki ve ölçüt geçerliği, başka bir cinsel konularda iletişim ölçeği ile ilişkisine bakılarak incelenmiştir. Ayrıca, ölçek puanlarının cinsiyete göre anlamlı olarak farklılaşması, ölçek geçerliğine ilişkin önemli diğer bir bulgudur. Güvenirlik analizi, ölçeğin yüksek düzeyde iç tutarlılığa sahip olduğunu göstermiştir (anne ile iletişim için .88, baba ile iletişim için .86). Sonuç olarak bulgular, uyarlanan ölçeğin ülkemizde aile ile cinsel konularda iletişimi değerlendirmede geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğunu doğrular niteliktedir.
Anahtar Kelimeler: aile ile cinsel konularda iletişim, ölçek uyarlama, geçerlik ve güvenirlik, üniversite öğrencileri.