Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 5, Sayı 9  Yaz 2017  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Elçin SAKMAR-BALKAN, Hürol FIŞILOĞLU

NO Makale Adı
1488315641 İNCİNEBİLİRLİK-STRES-UYUM MODELİ ÇERÇEVESİNDE EVLİLİK UYUMU

ÖZ
Bu çalışmanın amacı, evlilikte incinebilirlik-stres-uyum modeli çerçevesinde algılanan sosyal desteğin, duygulanım, olumsuz yaşam olayları ve evlilik uyumu arasındaki ilişkilerdeki potansiyel aracı rolünü incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, Aktör-Partner Bağımlılık Modeli (APIM), kişinin kendi boyutlarıyla beraber (aktör etkisi) kişinin kendisi ve partnerinin boyutları (partner etkisi) arasındaki ilişkiyi de incelemek üzere kullanılmıştır. Çalışmada hepsi ilk evliliklerinde, en az ilkokul eğitimini tamamlamış, büyük şehirlerde yaşayan, resmi nikahlı 165 evli çifte yer verilmiştir. Çiftler Uyum Ölçeği, Pozitif ve Negatif Duygu Durum Ölçeği, Yaşam Deneyimleri Ölçeği ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği kullanılmıştır. APIM yoluyla evlilik süreleri, çocuk sayısı ve çiftlerin eğitim seviyeleri kontrol edilerek modelin sınanması amacıyla bir dizi yol analizi uygulanmıştır. Sonuç olarak, olumlu duygulanımı yüksek olan ve olumsuz yaşam deneyimi düşük olan erkekler sosyal desteklerini de yüksek olarak algılamakta ve bu durum yüksek evlilik uyumunu yordamaktadır.
Anahtar Kelimeler: duygulanım, yaşam olayları, sosyal destek, evlilik uyumu