Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 5, Sayı 11  Kış 2017  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Ercan ŞEN

NO Makale Adı
1488620434 ALGILANAN AYRIMCILIK VE SOSYAL KİMLİK İLİŞKİSİ: TÜRK VE KÜRT ETNİK GRUPLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Öz
Bu araştırmanın amacı, Türk ve Kürt etnik gruplarının, etnik gruplarıyla özdeşleşme, Kürtlere yönelik algılanan bireysel ayrımcılık ve Kürtlere yönelik algılanan kolektif ayrımcılık düzeyleri bağlamında karşılaştırılmasıdır. Araştırmada veri toplamak amacıyla Kolektif Kimliğin Önemi Ölçeği ve Algılanan Ayrımcılık Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi 224 Türk ve 240 Kürt katılımcıdan oluşmaktadır. Bulgular, Sosyal Kimlik Kuramı çerçevesinde tartışılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, Türk ve Kürt etnik grupları, etnik grupla özdeşleşme ve algılanan ayrımcılık alt ölçekleri bağlamında farklılaşmaktadır. Kürtlerin, etnik grupla özdeşleşme, Kürtlere yönelik algılanan bireysel ayrımcılık ve Kürtlere yönelik algılanan bireysel ayrımcılık düzeyleri Türklere oranla anlamlı olarak daha yüksektir. Etnik grupla özdeşleşme düzeyi, Türk katılımcıların Kürtlere yönelik algılanan bireysel ayrımcılık ve Kürtlere yönelik algılanan kolektif ayrımcılık düzeylerini negatif yönde yordarken, Kürt katılımcıların bu yöndeki algılarını pozitif yönde yordamaktadır. Ayrıca, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki çatışmalardan etkilenme durumu Kürt katılımcıların, Kürtlere yönelik algılanan bireysel ayrımcılık ve Kürtlere yönelik algılanan kolektif ayrımcılık düzeyini pozitif yönde yordamaktadır.
Anahtar kelimeler: Algılanan ayrımcılık, sosyal kimlik, etnik özdeşleşme, Türkler ve Kürtler