Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 6, Sayı 12  Yaz 2018  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Tuğba YILMAZ, İrem Derya ÇAĞLAYAN

NO Makale Adı
1505075035 ERGENLERDE AKRAN ZORBALIĞININ EBEVEYNLİK ÇEŞİTLERİ VE YAŞANILAN YER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

ÖZ
Tüm kültürlerde ve her okulda rastlanan zorbalığın Türkiye’de de okullarda büyük sorunlar teşkil ettiğini göstermiştir. Zorbalığın karmaşık nedenlerinden birinin kırsal veya kentsel bölgede yaşamak olduğu düşünülmüştür. Bu çalışma için kırsal bölge olarak Çankırı ilinden ve kentsel bölge olarak Ankara ilinden veri toplanmıştır. Çalışma iki ilde de düz liseden katılımcılarla yapılmıştır. Katılımcılar 14-18 yaşları arasındadır. Katılımcılardan sırasıyla demografik bilgi formunu, zorba/kurban anketini, benlik saygısı ölçeğini ve son olarak da aile stili envanterini doldurmaları istenmiştir. Daha sonra elde edilen verilerin karşılaştırmalı istatistiksel analizler (t-testi ve ANOVA) ile değerlendirilmiştir. Kırsal ve kentsel yerleşimin, çocuk yetiştirme stillerinde, çocuğun zorbalık uygulaması ya da mağdur olması üzerinde farklılık göstermemiştir. Ancak, ortanca ayrımı ile belirlenen dört farklı aile stilinin değişkenler üzerinde anlamlı farklılıklar elde ettiği görülmüştür. Çalışmanın sınırlılıkları ve çıkarımları tartışılmıştır.
Anahtar sözcükler: zorbalık, ebeveynlik stilleri, kırsal, kentsel