Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 7, Sayı 14  Yaz 2019  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Sami ÇOKSAN

NO Makale Adı
1507634061 İÇ GRUBU KAYIRMA İLE İÇ VE DIŞ GRUBA EŞİT DAVRANMANIN NEDENSEL ATIFLARI

ÖZ
Bireyler, sosyal gruplarından kaynaklanan benlik saygılarını yükseltmek, avantajlı konumlarını korumak ve/veya avantajlı konuma geçmek için iç grup üyelerini dış grup üyelerinden daha olumlu değerlendirirler. Bu süreç boyunca hem bireylerin iç ve dış grup ve grup üyelerine yönelik kişisel tutumları hem de gruplar arası ilişkilerin tarihsel arka planı ve bu tarihsel sürecin yarattığı ya da değiştirdiği kültürel kodlar, bilinçli ya da bilinçsiz şekilde aktif olarak birey tarafından kullanılır. Bu araştırmada, kendisini Türkiye’nin en kalabalık iki etnik/toplumsal grubundan -Türkler ve Kürtler- birisine ait olarak kimliklendiren bireylerden, sorumlusunun her iki grup da olduğu belirtilen toplumsal bir kargaşa durumunda bir miktar parayı Kürtler ve Türkler arasında bölüştürmeleri istenmiştir. Ardından katılımcılardan kaynak paylaştırma kararlarının ardında yatan nedenleri açık uçlu olarak yazmaları istenmiştir. Verilen cevapların içerikleri incelenerek her iki gruba da eşit pay veren katılımcılar için beş -ayrımcılığa karşı eşitlik ve adalet, insan olmak, eşit ihtiyaç, çatışmadan kaçınmak ve grupları yeniden kategorilemek-, iç grup yanlılığı yapan katılımcılar için ise dört -benzerlik, iç grubu olumlama, dış grubu olumsuzlama ve ihtiyaç- tema oluşturulmuştur. Bağımsız iki yargıcıdan cevapları belirlenen temaların altına yerleştirmeleri istenmiş, yargıcılar arası tutarlılığın .65 ile .92 arasında olduğu görülmüştür. Temaların Türk ve Kürtler için kullanım oranları ve bu oranlar arasındaki farklılıklar Sosyal Kimlik Kuramı kapsamında tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Eşitlikçilik, iç grup yanlılığı, iç grup kayırmacılığı, sosyal kimlik