Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 6, Sayı 12  Yaz 2018  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Arzu ÇALIŞKAN SARI, Başak ŞAHİN-ACAR

NO Makale Adı
1509560362 ANNENİN EBEVEYN TUTUMLARININ VE ÇOCUĞUN ANNESİNİN TUTUMLARIYLA İLGİLİ ALGISININ ÇOCUĞUN DUYGU TANIMA BECERİLERİNDEKİ ROLÜ

Öz
Anne-baba tutumlarının ve çocukların ilgili algısının çocuğun sosyal becerileri başta olmak üzere birçok farklı gelişimsel becerisine etki etmektedir. Bu çalışmanın amacı annelerin ebeveyn tutumları ile çocuklarının duygu tanıma becerileri arasındaki ilişkiyi, çocukların algıladığı ebeveyn tutumlarının aracı rolünü değerlendirerek araştırmaktır. Çalışmaya Ankara’da yaşayan 130 ilkokul ikinci sınıf öğrencisi ve anneleri katılmıştır. Çocuklar Kusche Duygu Envanteri ve Kısaltılmış Algılanan Ebeveyn Tutumları Çocuk Formu Ölçeğini (KAET-Ç), anneler ise Ebeveyn Tutumları Ölçeğini (EÖT) ve demografik bilgi formu doldurmuşlardır. Yapılan aracı rol analizi sonucunda, duygusal sıcaklık düzeyi daha yüksek olan annelerin çocuklarının duygu tanıma becerilerinin daha yüksek olduğu ve reddedicilik düzeyi daha yüksek olan annelerin çocuklarının ise duygu tanıma becerilerinin daha düşük olduğu bulunmuştur. Bununla beraber, çocukların algıladığı duygusal sıcaklığın, annenin duygusal sıcaklık öz bildirimi ve çocuğun duygu tanıma becerisi arasındaki ilişkiyi pozitif yönde yordadığı saptanmıştır. Son olarak, çocukların algıladığı duygusal reddedici tutumunun, annenin reddedici tutum öz bildirimi ve çocuğun duygu tanıma becerisi arasındaki ilişkiyi negatif yönde yordadığı bulunmuştur. Aşırı koruyuculuk alt boyutunun ise herhangi yordayıcı bir rolü bulunamamıştır. Çalışmanın kısıtlılıkları ve gelecek çalışmalar için öneriler tartışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Çocuklarda Duygu Tanıma, Ebeveyn Tutumları, Algılanan Ebeveyn Tutumları.