Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 6, Sayı 13  Kış 2018  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Özlem YILMAZ, Gülay DİRİK

NO Makale Adı
1509716011 SAĞLIK BİLİŞLERİ ANKETİ (SBA)’NİN TÜRKÇE VERSİYONUNUN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Öz
Bu çalışmanın amacı, Sağlık Bilişleri Anketi’nin Türkçeye çevrilmesi ve yetişkin örnekleminde psikometrik özelliklerinin değerlendirilmesidir. Hadjistavropoulos ve arkadaşları (2012) tarafından geliştirilen ölçek, sağlık kaygısıyla bağlantılı olan sağlıkla ilgili işlevsel olmayan inançları değerlendirmektedir. Çalışmanın örneklemini, fiziksel hastalık tanısı olan ve olmayan, 18-65 yaş arasındaki 343 kişi oluşturmaktadır (242 kadın, 100 erkek, 1 diğer). Katılımcılara Sosyodemografik Bilgi Formu, Sağlık Bilişleri Anketi, Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği, Hastalık Algısı Ölçeği-Kişisel Kontrol Faktörü, Sağlık Anksiyetesi Ölçeği-Kısa Form ve Hastalık Davranışını Değerlendirme Ölçeği uygulanmıştır. Yapılan faktör analizleri sonucunda, ölçeğin tanısı olan ve olmayan gruplara uygulanan her iki formunun da orijinalindekine uygun şekilde 4 faktörlü yapıya sahip olduğu ve benzer madde dağılımı gösterdiği bulunmuştur. Faktörler “hastalıkla baş etmede güçlük”, “tıbbi hizmetlerin yetersizliği”, “hastalığın korkutuculuğu” ve “hastalık olasılığı” şeklinde adlandırılmıştır. Her iki grupta faktörlerin iç tutarlılık ve test tekrar test güvenirliği incelenmiştir ve tatminkar değerlere sahip olduğu belirlenmiştir. Yapılan korelasyon ve regresyon analizlerinde, ölçeğin, diğer ölçeklerle olan ilişkilerinin beklenen şekilde olduğu bulunmuştur. Bu bulgular, Sağlık Bilişleri Anketi’nin, Türkiye’de fiziksel hastalık tanısı olan ve olmayan gruplarda sağlıkla ilgili işlevsel olmayan inançları değerlendirmede güvenilir ve geçerli bir araç olduğunu desteklemektedir.
Anahtar kelimeler: Sağlık Bilişleri Anketi (SBA), sağlıkla ilgili işlevsel olmayan
inançlar, sağlık kaygısı, bilişsel davranışçı model