Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 6, Sayı 13  Kış 2018  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Yağmur YAĞMURCU, Leman Pınar TOSUN

NO Makale Adı
1510230229 NESNELEŞTİRİLMİŞ BEDEN BİLİNCİ ÖLÇEĞİ`NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Öz
Bu çalışmanın amacı Nesneleştirilmiş Beden Bilinci Ölçeği`ni (NBBÖ) Türkçeye uyarlamak ve ölçeğin psikometrik yeterliliklerini bir Türk örnekleminde değerlendirmektir. Bu amaçla, araştırmanın örneklemini oluşturan 337 katılımcıya (171 K, 166 E) bir dizi ölçek uygulanmıştır. NBBÖ verileri üzerinde açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmış ve sonuçlar ölçeğin orijinaline uygun olarak üç faktörlü (beden utancı, kontrol inancı ve beden izleme) bir yapısı olduğunu ortaya koymuştur. Ayırt edici ve yakınsak geçerliği test etmek amacıyla NBBÖ’nün alt ölçekleri ile çeşitli ölçekler arasındaki ilişkilere bakılmıştır. Sonuçlar ölçeğin her iki tür geçerliğinin de kabul edilebilir bir düzeyde olduğuna işaret etmiştir. Ölçeğin güvenirliğini test etmek üzere Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayıları hesaplanmıştır. Bulgular özellikle beden utancı ve kontrol inancı için güvenirliğin yeterli düzeyde olduğunu ve literatür bulgularıyla tutarlı olduğunu göstermiştir.
Anahtar sözcükler: nesneleştirilmiş beden bilinci, kendini nesneleştirme, beden izleme, beden utancı, geçerlilik, güvenirlik