Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 6, Sayı 12  Yaz 2018  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Özge ŞAHİN, Yasemin KAHYA

NO Makale Adı
1520517342 EVCİL HAYVANA BAĞLANMA ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Öz
Bu çalışmanın amacı, bireylerin evcil hayvanlarına bağlanma yönelimlerini ölçmek amacıyla geliştirilen Evcil Hayvana Bağlanma Ölçeği’nin Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirlik çalışmasını gerçekleştirmektir. Araştırmanın örneklemini, yaşları 19-62 arasında değişen en az bir evcil hayvanla beraber yaşayan 260 (234 kadın ve 26 erkek) birey oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı doğrultusunda, katılımcılardan Kişisel Bilgi Formu, Evcil Hayvana Bağlanma Ölçeği, Lexington Evcil Hayvana Bağlanma Ölçeği, CES-Depresyon Ölçeği, Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri, Penn Dinsel Obsesyonlar Envanteri, Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II ve Yaşam Doyumu Ölçeğini doldurmaları istenmiştir. Test-tekrar test güvenirliği için çalışmanın ilk aşamasına katılan 57 kişiye tekrar ulaşılmıştır. Veriler SPSS ve AMOS programları kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi sonucunda, ölçeğin kaygı ve kaçınma olarak adlandırılan iki faktörlü yapı gösterdiği doğrulanmıştır. Geçerlik ve güvenirliği destekleyen diğer analizler, EHBÖ'nün bireylerin evcil hayvana bağlanma yönelimlerini ölçmede geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu desteklemiştir.

Anahtar kelimeler: bağlanma, evcil hayvan, evcil hayvana bağlanma ölçeği, geçerlik, güvenirlik