Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 7, Sayı 14  Yaz 2019  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Sena DOĞRUYOL, Ünsal YETİM

NO Makale Adı
1532372915 EBEVEYNE BAĞLANMA, ALGILANAN ANNE/BABA TUTUMU İLE AKRAN İLİŞKİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE BENLİK SAYGISININ ARACILIK ROLÜ

Bu çalışmada ergenlerde algılanan anne-baba tutumu ve ebeveyne bağlanma ile akran ilişkileri arasındaki ilişkide benlik saygısının aracılık rolünü sınanmaktır. Araştırmanın diğer amacı ise ergenlerin akran ilişkilerinin ebeveyn stillerine (açıklayıcı/otoriter, izin verici/şımartan, izin verici/ihmalkâr ve otoriter) ve cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmektedir. Araştırmanın örneklemini Mersin ilindeki farklı ortaokul ve liselerde öğrenim gören ve 12 ile 18 yaş aralığında olan toplam 399 öğrenci oluşturmaktadır. Bulgular, benlik saygısının anneye bağlanma ile akran bağlılığı arasındaki ilişkide ve baba kabul/ilgi/sevgi tutumu ile akran bağlılığı arasındaki ilişkide kısmi aracılık rolü olduğunu göstermektedir. Farklı ebeveyn stillerine ve cinsiyete göre akran ilişkileri alt boyutlarının (bağlılık, güven, kendini açma ve sadakat) farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek amacıyla yürütülen analiz bulguları ise akran ilişkilerinin farklı ebeveyn yetiştirme stillerine göre değiştiğini ortaya koymuştur. Elde edilen bulgular ışığında, çocuk yetiştirme stillerinin ve bağlanma örüntülerinin akran ilişkileri üzerinde oldukça etkili olduğu görülmüştür. Bu nedenle, çocuk yetiştirme sürecinde anne-baba tutumları ile birlikte özellikle baba-çocuk arasındaki ilişkileri ele alacak çalışmaların yapılması önerilmektedir.


Anahtar Kelimeler: akran ilişkileri, algılanan anne-baba tutumları, ebeveyne bağlanma, benlik saygısı