Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 8, Sayı 16  Haziran 2020  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Gülpembe YÜCEOL, Berna AYTAÇ, Zehra UÇANOK

NO Makale Adı
1566567955 ERKEN DÖNEM OLUMLU SOSYAL DAVRANIŞ ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLAMASI VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ

Öz
Bu çalışmanın amacı Giner Torréns ve Kärtner (2017) tarafından geliştirilen Erken Dönem Olumlu Sosyal Davranış Ölçeği’ni Türkçeye uyarlamak, geçerlik ve güvenirliğini değerlendirmektir. Araştırmanın örneklemi 18-36 ay arası çocuğu olan 267 anneden oluşmaktadır. Araştırmanın amacı doğrultusunda katılımcılar Demografik Bilgi Formu, Erken Dönem Olumlu Sosyal Davranış Ölçeği, Güçler ve Güçlükler Anketini doldurmuşlardır. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi sonuçları ölçeğin Türkçeye uyarlamasının 3 faktörlü (yardım etme, paylaşma ve rahatlatma) bir yapı gösterdiğini desteklemiştir. Alt boyutlar (yardım etme, paylaşma ve rahatlatma) ile çocuğun psikososyal gelişimi arasındaki ilişkiler beklendik yönde anlamlı bulunmuş; ölçüt bağıntılı geçerlik desteklenmiştir. Ölçekten alınan puanlar, çocuğun cinsiyetine, annenin eğitim, gelir düzeyi ve verinin elde edilme yöntemine (online anket sistemi veya doğrudan iletişim) göre farklılaşmamıştır. Bunun yanı sıra alt ölçeklerin iç tutarlık ve tekrar test güvenirlik katsayıları kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. Sonuçlar, Erken Dönem Olumlu Sosyal Davranış Ölçeği’nin 18-36 ay arasındaki çocuklar için geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğunu göstermiştir. Bulgular ölçeğin geliştirilmesine yönelik öneriler ile birlikte tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Erken çocukluk dönemi, olumlu sosyal davranış, yardım etme, paylaşma, rahatlatma