Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 8, Sayı 16  Haziran 2020  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Yalçın ÖZDEMİR, Ali Serdar SAĞKAL, Selin SALMAN-ENGİN, Aylin ÇAKIROĞLU ÇEVİK, Gamze GÜR

NO Makale Adı
1575312808 TÜRKİYE’DE BİRLİKTE EBEVEYNLİK DENEYİMLERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA

Öz
Bu araştırmada, Türkiye’nin farklı bölgelerinde ve bağlamlarında evli ve birlikte yaşayan, 0-18 yaş aralığında çocukları bulunan çiftlerin birlikte ebeveynlik süreçlerine ilişkin deneyimleri incelenmiştir. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik yaklaşım kullanılmıştır. Çalışma kapsamında, İzmir, Ankara ve Van illerinin kent merkezlerinde ve kırsal kesimlerinde toplam 60 evli çiftle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen Demografik Bilgi Formu ile Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu kullanılmıştır. Nitel verilerin analizi, veri azaltımı, veri gösterimi ve sonuçların çıkarımı/doğrulanması olmak üzere üç adımda gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulguları, kentte babaların çocuk temel bakım süreçlerine daha çok katıldıklarını ve eşleriyle iş birliği/iş bölümü içerisinde süreci yönettiklerini gösterirken; kırsalda yapılan görüşmelerde çocuk temel bakım sorumluluklarının sıklıkla anneler tarafından yerine getirildiği öğrenilmiştir. Kentte daha çok birlikte ebeveynlik anlaşması ön plana çıkarken; kırsalda annenin oluşturduğu babanın ise onayladığı bir ebeveynlik anlaşmasının daha çok vurgulandığı görülmüştür. Hem kentte hem de kırsalda birlikte ebeveynlik sürecinde yaşanan anlaşmazlıklara örnekler verilirken; kırsalda anlaşmazlık yok temasının daha sık vurgulandığı dikkat çekmiştir. Farklı sosyo-ekonomik statü ve bağlamlara sahip ailelerde birlikte ebeveynlik örüntülerine ilişkin önemli farklılıklar ve benzerlikler tespit edilmiştir. Bulgular tartışılmış, uygulama ve araştırmaya yönelik öneriler sunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Birlikte ebeveynlik, fenomenolojik yaklaşım, nitel araştırma, yarı yapılandırılmış görüşme