Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 8, Sayı 18  Aralık 2020  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Dilek DEMİRTEPE SAYGILI, Berna AYTAÇ

NO Makale Adı
1577089284 KARARLARIN PAYLAŞIMI ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE UYARLAMA, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Öz
Aile içi kararların eşler arasında nasıl paylaşıldığını ölçmeyi amaçlayan Kararların Paylaşımı Ölçeği aile çalışmalarında tercih edilen ölçeklerden biridir. Bu çalışmanın amacı Kararların Paylaşımı Ölçeği’nin kadın örnekleminde Türkçe uyarlamasını yapmak, geçerliğini ve güvenirliğini incelemektir. Bu amaçla 219 kadın katılımcıya uygulanan ölçeklerden elde edilen veri, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ortaya çıkan üç faktör toplam varyansın % 44.27’sini açıklamış ve masraflar, sosyal etkinlikler ve davranışlar olmak üzere ailede karar alınan üç alanı temsil etmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi ile uyum indeksleri incelenerek [χ2 (30) = 70.80, p = .000, χ2/sd = 2.36, CFI= .90, GFI = .93, RMSEA = .09] oluşan yapı desteklenmiştir. Ölçeğin kavramsal olarak ilişkili ve bağımsız olması beklenen kavramları ölçen araçlar ile ilişkileri incelenerek birleşen ve ayırt edici geçerlik açılarından değerlendirmeler yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliği, iç tutarlılık katsayısı (Cronbach Alfa .83), bileşik güvenirlik (.76) ve test tekrar test güvenirlikleri (r = .82, p < .001) açılarından değerlendirilmiştir. Bulgular, Kararların Paylaşımı Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olarak aile çalışmalarında kullanılabileceğini göstermiştir.

Anahtar kelimeler
Kararların paylaşımı, eş ilişkisi, aile, güvenirlik, geçerlik, uyarlama