Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 8, Sayı 18  Aralık 2020  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Pınar ACET, Burcu Ebru AYDOĞDU, Gülay DİRİK

NO Makale Adı
1578163880 GENEL ANLAMDAKİ BOZULMALAR ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Öz
Psikolojik bir kavram olan anlam, ilişkileri ya da fikirleri öngörülebilir ve istikrarlı olarak birbirine bağlamamızı sağlayan zihinsel bir temsildir. Yüksek düzeyde stresli ya da travmatik yaşam olayları kişilerin dünyayı, kendilerini ve diğerlerini anlamaya dair genel bir çerçeve sağlayan genel anlamlarını (inançlar ve hedefler gibi) bozabilmektedir. On üç madde ve üç alt ölçekten (inançlardaki bozulmalar, içsel hedeflerdeki bozulmalar ve dışsal hedeflerdeki bozulmalar) oluşan Genel Anlamdaki Bozulmalar Ölçeği (GABÖ) travmatik ya da stres verici bir yaşam olayına maruz kalmanın ardından, genel anlamda meydana gelen bozulmaları değerlendirmektedir. Mevcut çalışmada GABÖ Türkçeye çevrilmiş ve ölçeğin psikometrik özellikleri 564 kişiden oluşan yetişkin örnekleminde incelenmiştir. GABÖ Türkçe forumunun, orijinal formuna benzer şekilde üç faktörden oluştuğu tespit edilmiştir. Ölçeğin geçerliğini değerlendirmek amacıyla SDÖ, DASÖ-21, TSSB-Sivil ve olayın algılanan stres vericilik düzeyi ile GABÖ’nün toplam puanı ve alt ölçek puanları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Psikometrik analizler sonucunda ölçeğin eş zamanlı, ayırt edici ve artımlı geçerliğini destekleyen bulgulara ulaşılmıştır. GABÖ’nün GABÖ Türkçe formunun tatminkar düzeyde iç tutarlılık ve test-tekrar test güvenirliğinin olduğu belirlenmiştir. Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı ölçeğin tamamı, GABÖ-İnanç, GABÖ-İçsel ve GABÖ-Dışsal boyutları için sırasıyla .85, .77, .79 ve .87; test-tekrar test güvenirlik katsayısı ise sırasıyla .79, .79, .68 ve .66 olarak bulunmuştur. Sonuçlar GABÖ’nün Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Genel Anlamdaki Bozulmalar Ölçeği, genel anlam, geçerlik, güvenirlik