Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 9, Sayı 20  Yaz 2021  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Fatih BAYRAKTAR

NO Makale Adı
1579011698 ERGENLER İÇİN MAKYAVELİZM ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE KONUŞAN BİR ÖRNEKLEMDE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİNİN SINANMASI

Makyavelizm kendini içtensizlik, duyarsızlık ve hilekarlıkla belli eden bir kişilik özelliğidir. Uzunca bir süre psikopatoloji literatürü kapsamında incelenen Makyavelizm günümüzde özellikle yarışmacı ve aşırı bireyci sistemler içinde sıradan insanların sahip olduğu ya da sahip olması beklenen bir özellik de olabilmektedir. Bu nedenle Makyavelizm’in normal popülasyonlar içinde de incelenmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı da Ergenler için Makyavelizm Ölçeği’nin (Kiddie Mach ve ark., 1970) geçerlik ve güvenirliğinin Türkçe konuşan bir örneklemde sınanmasıdır. Araştırmanın örneklemini 471 (242 kız, 225 erkek, 4 belirtilmemiş) ergen oluşturmaktadır. Örneklemin yaş dağılımı 15-17 arasında değişmektedir (Ort. = 16.7, S = .61). Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri örneklemimizde Makyavelizm Ölçeği’nin iki faktörlü bir yapıya sahip olduğunu göstermiştir. Ölçeğin yapı geçerliğini sınamak için iki farklı yol izlenmiştir. İlk olarak ölçeğin alt ölçekleri açısından aşırı iki uçta puan alan gruplar t-testi ile karşılaştırılmış; üst ve alt gruplar arasındaki farkın alt ölçekler için anlamlı olduğu bulunmuştur. İkinci olarak iki alt boyuttan elde edilen toplam Makyavelizm puanı ile narsisizm, duyarsızlık ve olumlu sosyal davranışlar arasındaki korelasyonlar hesaplanmıştır. Tüm korelasyonlar beklendiği yönde anlamlı bulunmuştur. Sonuçlar Makyavelizm Ölçeği’nin Türkçe konuşan ergenler için geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğunu göstermiştir.

Anahtar kelimeler: Makyavelizm, Narsisizm, Duyarsızlık, Olumlu Sosyal Davranışlar, Ergenler