Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 8, Sayı 17  Eylül 2020  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Esra ASICI, Rengin KARACA

NO Makale Adı
1580500531 AFFETME ODAKLI GRUP REHBERLİĞİNİN ERGENLERİN AFFETME EĞİLİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Öz
Bu çalışmada affetmenin süreç modeline dayalı olarak geliştirilen Affetme Odaklı Grup Rehberliği’nin (AOGR) ergenlerin affetme eğilimi üzerindeki etkisinin nicel ve nitel yöntemler aracılığıyla incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda ön-son test kontrol ve plasebo gruplu yarı deneysel desen, nitel boyutunda ise görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu bir meslek lisesinde okumakta olan 65 dokuzuncu sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmanın verileri Ergenler İçin Affetme Ölçeği, yarı yapılandırılmış görüşme formu ve kişisel bilgi formu aracılığıyla toplanmıştır. Nicel verilerin analizinde tek yönlü kovaryans analizi tekniği, nitel verilerin analizinde ise içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın nicel bulgularına göre AOGR uygulaması ergenlerin affetme eğiliminin artmasına katkı sağlamıştır. Araştırmanın nitel bulgularına göre, AOGR’ne katılan ergenler, affetmeyi çok boyutlu bir kavram olarak tanımlamış ve AOGR sonrasında affetme kavramına bakış açılarının olumlu yönde değişim gösterdiğini belirtmişlerdir. Ayrıca ergenler, AOGR’ne katıldıktan sonra affetme, empati ve öfke kontrolü becerilerinin geliştiğine ve kişisel farkındalıklarının arttığına dikkat çekmişlerdir. Elde edilen bulgular ilgili literatür ışığında tartışılarak öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Affetme eğilimi, affedicilik, grup rehberliği, ergenler, karma yöntem