Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 8, Sayı 18  Aralık 2020  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Elçin YORULMAZ, İnci BOYACIOĞLU

NO Makale Adı
1580993387 PSİKOLOJİK ŞİDDET GÖREN KADINLARDA ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN PSİKOLOJİK SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Öz
Psikolojik istismar, zamanla fiziksel şiddete dönüşebilen, ağır psikolojik belirtilerle ilişkilenebilen ve diğer şiddet türlerinin yıkıcı etkilerini perçinleyen bir şiddet türüdür. Bu çalışmanın amacı psikolojik şiddet ve psikolojik belirtiler arasındaki ilişkide kadınların algıladığı sosyal desteğin koruyucu rolünü incelemektir. Araştırmanın örneklemi, çalışmaya internet üzerinden katılan 293 kadından oluşmaktadır. Katılımcıların yaşları 18 ila 66 arasında değişirken (Ort = 32.19, S = 9.90), %75.4’ü şu an romantik bir ilişki içerisinde olduklarını belirtmişlerdir. Ayrıca, katılımcıların önemli bir kısmı lise ve üstü eğitim düzeyine sahiptir (%88.8). Katılımcılara gönüllü katılım formu sonrasında, sırasıyla Demografik Bilgi Formu, Psikolojik İstismar Profili Ölçeği, Kısa Semptom Envanteri ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği uygulanmıştır. Farklı kaynaklardan algılanan sosyal destek incelendiğinde, aileden algılanan sosyal desteğin psikolojik şiddet ile anksiyete, olumsuz benlik ve hostilite ilişkilerinde düzenleyici rolünün olduğu tespit edilmiş, ancak aileden algılanan sosyal desteğin koruyucu etkisi depresyon ve somatizasyon için ortaya çıkmamıştır. Arkadaştan ve anlamlı diğerlerinden algılanan sosyal desteğin ise psikolojik şiddet ile psikolojik belirtiler arasındaki ilişkilerde düzenleyici rolünün olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmanın bulguları psikolojik şiddete maruz kalan kadınlar için aileden algılanan sosyal desteğin psikolojik sağlık açısından önemine işaret etmektedir. Romantik ilişkilerde fiziksel şiddetin habercisi olan psikolojik şiddet karşısında koruyucu etki gösterebilen tüm sosyal kaynaklar, kadına yönelik şiddeti önleyici sosyal politikalar açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmanın bulguları, Türkiye’de kadına şiddet sorununda sosyal desteğin koruyucu işlevleri çerçevesinde tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler
Psikolojik şiddet, psikolojik belirti, algılanan sosyal destek