Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 8, Sayı 17  Eylül 2020  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Sait ULUÇ, Yasemin KAHYA

NO Makale Adı
1581046025 GÜVENLİ YER SENARYOLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE OYUNCAK ÖYKÜ TAMAMLAMA TESTİ’NİN YETİŞKİNLERE UYARLANMASI: GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞE İLİŞKİN BİR ÖN-ÇALIŞMA

Öz
Güvenli yer senaryoları, bağlanma yaşantılarıyla ilgili genellenmiş olay temsilleri veya zihinsel temsilleri ölçmeye yönelik geçerli ve güvenilir ölçümler sunan bir yaklaşımdır. Oyuncak Öykü Tamamlama Testi, çocukların bağlanma yaşantılarına yönelik güvenli yer senaryolarına ulaşmak için uluslararası literatürde yaygın biçimde kullanılmaktadır. Mevcut çalışmanın amacı ise, yetişkinlerin oynama kabiliyetlerine ve arzularına güvenilerek geliştirilen Yetişkin-Oyuncak Öykü Tamamlama Testi (Yetişkin-OÖTT)’nin güvenirlik ve geçerliğine yönelik bir ön-çalışma yürütmektir. Yetişkin-OÖTT’nin geliştirilme aşamasında, protokol 40 sağlıklı yetişkine ve 20 yatan psikiyatrik hastaya uygulanmış; uygulamaların içerik çözümlemelerine dayanarak “Yetişkin-OÖTT Uygulama ve Puanlama Kılavuzu” oluşturulmuştur. Ardından, toplam 60 katılımcı içeren uygulama havuzundan seçkisiz olarak seçilen 20 katılımcı (nsağlıklı = 9; npsikiyatriktanılı = 11) arasında yargıcılararası güvenirlik ve geçerlik incelemeleri yürütülmüştür. Yaş ortalaması 22.15 olan katılımcılar; aynı zamanda İlişki Ölçekleri Anketi (İÖA)’ni, Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II (YİYE-II)’yi ve Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ)’ni doldurmuştur. Bulgular, Yetişkin-OÖTT’nin Tepkisel İşlevsellik, Bağlanma, Kaygı ve Kaçınma boyutları için yargıcılararası uzlaşım değerlerinin sırasıyla, .83, .89, .79 ve .83 olduğunu göstermiştir. Anılan boyutlara ilişkin Cronbach alfa iç tutarlık katsayıları ise, .79-.85 aralığında değişmiştir. Yetişkin-OÖTT’nin boyut puanları ile İAÖ, YİYE-II alt-ölçek ve RBSÖ toplam puanları arasında beklendik yönde anlamlı ilişki olduğu da görülmüştür. Yetişkin-OÖTT’nin bağlanma yaşantılarını temsil eden güvenli yer senaryolarını güvenilir biçimde ölçebildiği anlaşılmaktadır.

Anahtar kelimeler
Güvenli yer senaryoları, yetişkinler, oyuncak öykü tamamlama, bağlanma temsilleri