Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 8, Sayı 17  Eylül 2020  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Asiye YILDIRIM, Meral BOZDEMİR

NO Makale Adı
1581686995 ÖDAMONİK İYİ OLMA ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: BİR GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Öz
Ödamonik iyi olma bireyin potansiyelini ve becerilerini keşfederek bunları geliştirmesi, potansiyeline uygun amaçlar belirleyebilmesi ve içsel motivasyonla bu amaçlara ulaşmaya çalışması olarak tanımlanmaktadır. Ödamonik iyi olma, bu açıdan, öznel iyi olma ve psikolojik iyi olma kavramlarından da ayrıştırılmaktadır. Bu çalışmada, ödamonik iyi olmayı kendilik bildirimine dayalı olarak değerlendirmeyi sağlayan Ödamonik İyi Olma Ölçeği’nin Türkçeye uyarlamasının yapılması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini, yaş ortalaması 21.12 (S=1.47) olan 424 üniversite öğrencisi (%77.1’i kadın ve %22.9’u erkek) oluşturmuştur. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin üç faktörlü bir yapı gösterdiği gözlenmiştir. Korelasyon analizi bulguları ise ölçeğin birleşen (psikolojik iyi olma, öznel iyi olma, yaşam doyumu, pozitif duygu ve genel benlik değeri ölçümleri ile pozitif yönde korelasyonlar) ve ayırt edici geçerliğini (negatif duygu, koşula bağlı benlik değeri, dış kontrol odağı, depresyon, anksiyete ve stres ölçümleri ile negatif yönde korelasyonlar) desteklemiştir. Güvenirlik analizleri ölçeğin iyi düzeyde bir iç tutarlık katsayısına (.84) ve iki yarım güvenirliğe (.75) sahip olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak, bu çalışmanın sonuçları Ödamonik İyi Olma Ölçeği’nin Türkçe versiyonunun bireylerde ödamonik iyi olmayı değerlendirmek için geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğuna işaret etmiştir.

Anahtar kelimeler
Ödamonik İyi Olma Ölçeği, ölçek uyarlama, geçerlik, güvenirlik