Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 9, Sayı 19  Bahar 2021  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Koray AKKUŞ, Gülşah DURNA

NO Makale Adı
1588978663 GÖZ HAREKETLERİYLE DUYARSIZLAŞTIRMA VE YENİDEN İŞLEME (EMDR) TERAPİSİ VE UZUN DÖNEMLİ ETKİLERİ

Öz
Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (EMDR) terapisi ilk ortaya çıktığı günden bu yana oldukça dikkat çeken ve tartışılan bir terapi yaklaşımıdır. Farklı terapi ekollerinin çeşitli bileşenlerini bütünleştiren EMDR, yapılandırılmış ve kısa süreli bir terapi yaklaşımıdır. İlk olarak travmatik belirtilerin azaltılmasında kullanılmışken, son yıllarda yapılan çalışmalar EMDR’nin farklı bozuklukların tedavisinde de yararlı olabileceğine işaret etmektedir. Bu derleme çalışmasında, EMDR’nin çeşitli bozukluklardaki uzun dönem etkililiği incelenmiştir. Bu amaçla EMDR’nin travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), kaygı bozuklukları ve depresif bozukluklar gibi sık görülen psikiyatrik sorunlarda etkililiğini araştıran ve en az 3 aylık izlem ölçümlerini içeren çalışmalar derlemeye dahil edilmiştir. Gözden geçirilen çok sayıda kontrollü çalışma EMDR’nin, TSSB tedavisinde güvenilir bir tedavi yöntemi olduğunu ve tedavi kazanımlarının uzun dönemde korunduğunu göstermektedir. Ayrıca son dönemde yapılan kısıtlı sayıdaki çalışmalar EMDR’nin tek uçlu depresyon, panik bozukluk ve obsesif kompülsif bozukluk tedavisinde umut vaat edici sonuçlar verdiğini göstermektedir. Bu az sayıdaki çalışmaların sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, EMDR’nin bekleme listelerine kıyasla daha etkili olduğu ve bilişsel davranışçı terapi gibi güçlü ampirik desteğe sahip terapi yaklaşımlarıyla da karşılaştırılabilir bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. Ancak güvenilir sonuçlara ulaşabilmek için geniş örneklemlerde daha uzun süreli izlem çalışmalarına ihtiyaç vardır.

Anahtar kelimeler:
Göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (EMDR), TSSB, depresyon, kaygı bozuklukları, uzun dönem etkiler