Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 9, Sayı 19  Bahar 2021  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Burak Emre GÜRSOY, Bengi ÖNER ÖZKAN

NO Makale Adı
1592595353 İlişki Sosyal Kıyas Ölçeği Adaptasyon Çalışması

Bu çalışmada İlişki Sosyal Kıyas Ölçeğinin (İSKÖ) Türkçe ’ye çevrilmesi ve Türkçe versiyonunun psikometrik özelliklerinin test edilmesi amaçlanmıştır. İSKÖ, ilişkilerin sosyal karşılaştırma sıklığını ve karşılaştırmanın gerçekleştiği koşulları değerlendirmek için LeBeau ve Buckingham (2008) tarafından tek faktörlü bir yapıda geliştirilmiştir. Ancak, açımlayıcı faktör analizi, sosyal karşılaştırma kavramının farklı yönlerine değinen iki farklı soru kümesinin olduğunu ve Genel Karşılaştırma Eğilimi (a = .94) ve Partnere Yapılan Atıf (a= .86) olmak üzere iki faktörlü çözümün örneklem için uygun olduğunu ortaya koymuştur. Önerilen faktör yapısı doğrulayıcı faktör analizi ile de test edilmiştir ve sonuçlar iki faktörlü çözümü desteklemektedir (S-B χ 2 (167) = 275.13, p = .00, S-B χ2/df = 1.65, CFI = .95, RMSEA = .05, %90 CI [.04, .06]). Ölçeğin Türkçe versiyonu orijinal hali gibi yüksek iç tutarlılık katsayısına sahiptir (a = .94). Ayrıca, bulgular Türkçe versiyonun yetişkin bağlanma stili, ilişki tatmini, ilişki yatırımı ve seçeneklerin niteliğinin değerlendirilmesi ile güçlü birleşen geçerliliğine sahip olduğunu göstermiştir. İSKÖ' nün Türkçe ’ye uyarlanması, Türkiye'de romantik ilişkiler ve sosyal karşılaştırmalar ile ilgili akademik yapılacak çalışmalar için güçlü psikometrik özellikleri olan bir araç bir araç sağlayacaktır. Böylelikle Türkiye’de romantik ilişkiler ile ilgili yapılan çalışmalara önemli bilimsel katkılar sağlanması beklenmektedir.

Anahtar kelimeler: İlişkide sosyal karşılaştırma, algılanan ilişki kalitesi, ilişkide sosyal karşılaştırma ölçeğinin (İSKÖ) adaptasyonu, güvenirlik, ayırt edici geçerlik