Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 9, Sayı 19  Bahar 2021  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Gizem ARIKAN, Asiye KUMRU, Ali O. İLHAN

NO Makale Adı
1602760054 Farklı Karmaşıklık Seviyelerine Sahip Sürüş Simülasyon Senaryoları Arasında Trafik İklimine Bağlı Farklılıklar

Alanyazında, ebeveynlerin karşılaştıkları duygusal zorlukların farklı şekillerde kavramlarla odaklanılsa da ebeveynlerin çaresizlik hissi geniş kapsamda incelenmemiştir. Çocuk bakımında çaresizlik çocuk yetiştirmeyle ilgili kontrolü kaybetme ve umutsuzluk duygusuyla tanımlanabilir. Bu tanımlamadan hareketle Solomon ve George (2011) Çocuk Bakımında Çaresizlik Ölçeğini (ÇBÇÖ) geliştirerek araştırmacılara ve klinisyenlere ebeveynlerin çaresizlik duygularını tespit edebilecekleri bir araç sunmuşlardır. Türkiye’deki araştırmalar çocuk bakımında çaresizlikten ziyade sağlık sorunu bulunan çocukların ebeveynlerinin olumsuz duyguları üzerinedir. Bu araştırmada, ÇBÇÖ’nün geçerlilik ve güvenilirliği sağlıklı ve erken çocukluk döneminde çocuğu olan (Ort Yaş=23 ay; SS= 6.90) 251 annelerde incelenmiştir (Ort. Yaş=31; SS=5.00). Bulgular, ölçeğin aslındaki 3-boyutlu faktör yapısındansa 2-boyutlu bir faktör yapısına işaret etmektedir. Anne çaresizliği ve anne-çocuk korkusu birinci faktör, bakım veren olarak çocuk ise ikinci faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Son olarak doğrulayıcı faktör analizi modeli (Model 3) iyi model uyumu göstermiştir. Asıl çalışmaya benzer şekilde ÇBÇÖ’nin anne belirtileri (kaygı ve depresyon) ve çocuk belirtileri (içselleştirme ve dışsallaştırma) ile pozitif korelasyon göstererek, ölçeğin yordayıcı geçerliliği sağladığı tespit edilmiştir. Ayrıca bulgular, ÇBÖÇÖ’nün kabul edilebilir bir iç tutarlılığa sahip olduğunu ortaya koymuştur. Sonuç olarak, ÇBÇÖ’nün Türkiye örnekleminde geçerli ve güvenilir bir ölçek olarak araştırma, klinik ve müdahale alanlarında kullanılabileceği gösterilmiştir.