Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 9, Sayı 20  Yaz 2021  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Nur TALUY, Ayşen MARAŞ

NO Makale Adı
1609932035 ÇOK BOYUTLU EBEVEYNLİK MÜKEMMELİYETÇİLİĞİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SINAMA ÇALIŞMASI

Bu çalışma “Çok Boyutlu Ebeveynlik Mükemmeliyetçiliği Ölçeği”nin (ÇBEMÖ) B formunun Türkçeye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini bir veya daha fazla çocuğu olan 290 ebeveyn oluşturmaktadır. 290 ebeveynin 203’ü kadın ve 87’si erkek katılımcılardan oluşmaktadır. Çalışmada ÇBEMÖ-B formu ile birlikte yakınsak geçerliği sınamak amacıyla Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği (ÇBMÖ) kullanılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliğinin belirlenmesi amacıyla Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ve AFA sonucunda ortaya çıkan yapının doğrulanması amacıyla da Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulanmıştır. Yapılan faktör analizi temelinde, ölçekte yer alan faktörler, “Eşin Ebeveynlik Beklentileri ve Eleştirileri”, “Ebeveynlik Yeterliğinden Şüphe Duyma”, “Ebeveynlikte Düzen” ve “Kişisel Ebeveynlik Standartları” adlarıyla gruplanmıştır. Faktörlerin Cronbach alfa iç tutarlık katsayıları .83 ile .93 arasında değişmektedir. Analiz sonuçları ÇBEMÖ’nün Türkçe formunun psikometrik açıdan güçlü bir ölçek olduğunu düşündürmektedir.

Anahtar kelimeler: Mükemmeliyetçilik, Ebeveynlik Mükemmeliyetçiliği, Çok Boyutlu Ebeveynlik Mükemmeliyetçiliği Ölçeği