Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 9, Sayı 21  Güz 2021  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Gamze ÖZDEMİR PLANALI, Gözde KIRAL UÇAR

NO Makale Adı
1616486426 ERKEKLERİN TOPLUMSAL CİNSİYET VE ŞİDDETE İLİŞKİN ÖRTÜK ÇAĞRIŞIMLARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER VE ADİL DÜNYA İNANCI PERSPEKTİFİNDEN İNCELENMESİ


Öz
Kadına yönelik şiddet gün geçtikçe daha fazla araştırmanın konusu haline gelmektedir. Fakat bu araştırmalar çoğunlukla açık tutumlar üzerine yoğunlaşmaktadır. Örtük bilişsel yapıya odaklanan çalışmalar ise üç örtük tutumun önemine işaret eder: toplumsal cinsiyete yönelik örtük tutumlar, şiddete yönelik örtük tutumlar ve toplumsal cinsiyet ile şiddet arasındaki örtük çağrışımlar. Bu çalışmada erkeklerin bu örtük tutumlarının yaş, eğitim, çalışma durumu, gelir ve sosyo-ekonomik statüyü içeren demografik özellikleri ve Adil Dünya İnancı (ADİ) ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Örtük tutumları ölçmek için üç adet Örtük Çağrışım Testi (ÖÇT) Türkçeye çevrilerek kullanılmıştır. Araştırmaya, yaşları 18 ile 55 arasında değişen 202 erkek katılmıştır (Ort. = 27.96, S = 9.68). Bulgular, toplumsal cinsiyete ve şiddete yönelik örtük tutumların yaş ile ilişkili olduğunu, ancak diğer demografikler ile ilişkili olmadığını ortaya çıkarmıştır. Toplumsal cinsiyet ile şiddet arasındaki örtük çağrışımlar ise demografiklere göre farklılaşmazken, toplumsal cinsiyete yönelik örtük tutumlar ve Genel ADİ ile ilişkili bulunmuştur. Sonuçlar, kadına yönelik şiddetin toplumda normalleşmesi bağlamında değerlendirilmiştir. Kullanılan ÖÇT’lerin Türkiye’deki müdahale programlarına, demografik açıdan çeşitliliğe sahip bu örneklem ile elde edilen bulguların ise ilgili yazına katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler
Adil dünya inancı, erkek şiddeti, Örtük Çağrışım Testi, örtük tutumlar