Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 10, Sayı 23  Bahar 2022  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Zeynep Erdem, İlknur Dilekler Aldemir

NO Makale Adı
1618147716 GENÇ YETİŞKİNLER VE BAKIM VERENLERİNİN DUYGU DÜZENLEME STRATEJİ KULLANIMLARI: NİTEL BİR İNCELEME

Öz
Duyguların nasıl düzenlendiği bireyin işlevselliği için büyük önem taşımaktadır. Bireylerin duygu düzenlemesi ile onlara bakım verenlerin kendi duygularını nasıl ve ne düzeyde düzenlediği arasında bir ilişki olduğu bilinmektedir. Fakat genç yetişkinlerin kendilerine ve bakım verenlerine ait duygu düzenleme stratejilerini nasıl tanımladıkları ve kendi duygu düzenlemelerini etkileyen etmenleri nasıl yorumladıkları hakkında yapılan araştırmalar kısıtlıdır. Bu nedenle mevcut çalışmada, genç yetişkinlerin kendi duygu düzenlemeleri, bakım verenlerinin düzenleme stratejisi kullanımları ve kendi duygu düzenlemelerini etkileyen etmenlerle ilgili düşüncelerinin anlaşılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda 14 katılımcıdan, yarı-yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler ve görüşme sonrası iki hafta boyunca gün aşırı uygulanan çevrimiçi günlükler yoluyla duygu düzenleme süreçleri ile ilgili bilgi edinilmiştir. Elde edilen veri tematik analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Bulgulara göre genç yetişkinlerin kendileri ve bakım verenleri için dile getirdikleri duygu düzenleme stratejileri benzerlikler taşımaktadır. Stratejiler zihinsel süreçlere dayalı, etkileşime dayalı ve maruz kalmaya dayalı olarak üç ana tema şeklinde gruplandırılmıştır. Günlük yoluyla elde edilen bilgiler; günlük hayatta en sık maruz kalmaya dayalı stratejilerin kullanıldığını, sıklık açısından zihinsel süreçlere ve etkileşime dayalı stratejilerin ise ikinci sırada geldiğini göstermektedir. Yapılan analiz sonucunda ayrıca katılımcıların karmaşık bir çok duygu düzenleme stratejisi kullandıkları ve duygu düzenlemelerinin pek çok etmenle ilgili olduğunu düşündükleri görülmüştür. Kimi stratejiler (örn., bastırmak) alan yazındaki tanımlamalardan farklılaşmış, duygu düzenleme sürecinde bakım verenlere ek olarak yöntemin işlevsel olup olmaması ve ilişkisel sonuçları gibi etmenlerin de rol oynayabileceği anlaşılmıştır.
Anahtar kelimeler
Duygu, duygu düzenleme stratejileri, genç yetişkinlik, bakım veren, tematik analiz