Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 9, Sayı 22  Kış 2021  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Nuray SAKALLI, Heyyem HÜRRİYETOĞLU, Fulya ŞAT

NO Makale Adı
1622146195 EVLİLİKTE VE BOŞANMADA KADINLARIN SOYADI DEĞİŞİMİ ÜZERİNE SOSYAL PSİKOLOJİK BİR DERLEME

Öz
Bireyin kendini tanımlarken kullandığı soyadı, kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Ancak dünya genelinde, psikolojik ve sosyal açıdan birçok anlam ifade eden soyadı, sadece kadınlarda evlilik ile birlikte değişime uğramaktadır. Bu doğrultuda makalenin amacı, kadınların evlilik ve boşanma durumunda soyadı değişimine ilişkin kararlarını etkileyen unsurların yanı sıra soyadı değişimini gerçekleştiren ya da gerçekleştirmeyen kadınlara ilişkin kalıp yargıların ve tutumların sosyal psikolojik açıdan derlenmesidir. Makalede üzerinde durulan soyadı tercihleri; evlilikle birlikte kadının eşinin soyadını alması, hem kendi hem de eşinin soyadını tutarak çift soyadı kullanması ve sadece kendi doğum soyadını kullanmasıdır. Bu bağlamda, evlilik sürecinde kadınların farklı soyadı tercihleri ile ilişkili olabilecek yaş, sosyo-ekonomik düzey, eğitim düzeyi, politik görüş gibi demografik değişkenlere ek olarak; aileye/anneliğe verilen önem, cinsiyetçilik, feminist özdeşleşme, dindarlık ve toplumsal normlar gibi sosyal psikolojik değişkenler sunulmuştur. Daha sonra ise farklı soyadı tercihleri gösteren kadınlara yönelik tutumlar ve kalıp yargılar hakkındaki çalışmalar ele alınmıştır. Toplum tarafından onaylanan ve bir gelenek olarak kabul gören soyadı değişimi, ataerkil zihniyet ve cinsiyet temelli ayrımcılık açısından da ele alınmıştır. Ayrıca, boşanma sonucunda yaşanan soyadı değişimi sürecinin kadının hayatına olası etkilerine değinilmiştir. Sonuç kısmında, soyadı değişiminin bireysel ve toplumsal düzeydeki etkileri makalede ele alınan konulara paralel olarak tartışılmış ve olası araştırma konuları hakkında öneriler sunulmuştur.
Anahtar kelimeler
Soyadı değişimi, soyadı tercihi, evlilik, boşanma, cinsiyetçilik, tutum, kalıp yargı