Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 10, Sayı 25  Güz 2022  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Ayşen Güre, Aysun Ergül Topçu

NO Makale Adı
1644238813 ANNE DAVRANIŞ ÖLÇEĞİ VE ANNE-ERGEN İLİŞKİ NİTELİĞİ ÖLÇEĞİ: ERGEN VE ANNE FORMLARININ PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN SINANMASI

Öz
Bu çalışmada anne babanın çocuğa yönelik davranışlarını ölçmek amacıyla geliştirilmiş olan Ebeveyn Davranış Ölçeği ve anne baba-çocuk arasındaki karşılıklı ilişkilerin niteliğini ölçmek amacıyla geliştirilmiş olan Ebeveyn-Ergen İlişki Niteliği Ölçeği’nin (Wissink ve ark., 2006) psikometrik özelliklerinin sınanması amaçlanmıştır. Orijinal çalışmada yalnızca ergen bildirimine dayalı olan ölçekler, bu çalışmada ölçeği geliştiren araştırmacıların da görüşleri doğrultusunda ergenin anne babasını ayrı ayrı değerlendireceği şekilde ve anne bildirimine uygun olarak yeniden düzenlemiştir. Bu doğrultuda, Anne Davranış Ölçeği-Ergen Formu (ADÖ-E), Anne-Ergen İlişki Niteliği Ölçeği-Ergen Formu (AEİNÖ-E), Anne Davranış Ölçeği-Anne Formu (ADÖ-A), Anne-Ergen İlişki Niteliği Ölçeği-Anne Formu (AEİNÖ-A) olmak üzere mevcut çalışmada dört ayrı formun geçerlik ve güvenirliği incelenmiştir. Çalışma bağımsız örneklemlerde, yaşları 11-17 arasında (Ort. yaş = 14.01, S = 1.75) değişen 1033 öğrenci ve 11-17 yaşları arasında çocuğu olan 465 anne (Ort. yaş = 44.14, S = 5.72) ile gerçekleştirilmiştir. Ölçeklerin yapı geçerliğini incelemek amacıyla yapılan açımlayıcı faktör analizi sonuçları, tüm ölçeklerin faktör yapılarının orijinal ölçekle uyumlu olduğunu göstermiştir. Ölçeklerin alt boyutlarının Cronbach alfa iç tutarlık katsayıları ise .81 ile .91 arasında değişmiştir. Ayrıca, ölçeklerin ölçüt geçerliğini belirlemek için 11-18 Yaş Gençler için Kendini Değerlendirme Ölçeği kullanılmış ve incelenen ilişkilerin anlamlı ve beklendik yönde olduğu görülmüştür. Bulgular, ADÖ ve AEİNÖ’nün ergen ve anne formlarının geçerlik ve güvenirliğinin yeterli ve kabul edilebilir düzeyde olduğunu göstermektedir.
Anahtar kelimeler
Anne davranışı, anne-ergen ilişki niteliği, geçerlik, güvenirlik, ergen uyumu