Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 10, Sayı 25  Güz 2022  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Güleycan Akgöz Aktaş, Gamze Er Vargün

NO Makale Adı
1651740890 EBEVEYN AMAÇLARI VE ÇOCUĞUN UYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİDE EBEVEYNLERİN OLUMLU DUYGU SOSYALLEŞTİRME YÖNTEMLERİNİN ARACI ROLÜ

Öz
Ebeveynlik uygulamalarının çocukların sosyal gelişiminde kritik bir rol oynadığı bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı ebeveynlerin çocuk yetiştirme amaçları ile çocukların saldırgan ve olumlu sosyal davranışları arasındaki ilişkide ebeveynlerin olumlu duygu sosyalleştirme yöntemlerinin aracı rolünü incelemektir. Bu kapsamda çalışma, 4 ile 7 yaş arasında çocuğu olan toplam 231 anne ile yürütülmüştür. Araştırmaya katılan annelerden Demografik Bilgi Formu, Ebeveyn Amaçları Ölçeği, Çocukların Olumsuz Duygularıyla Baş Etme Ölçeği, Ladd ve Profilet Çocuk Davranış Ölçeği ve son olarak Güçler ve Güçlükler Ölçeği’ni doldurmaları istenmiştir. Yapısal eşitlik modellemesi ile yürütülen aracılık analizleri, ebeveynlerin kullandığı olumlu duygu sosyalleştirme yöntemlerinin ebeveynlerin amaçları ve çocukların saldırgan ve olumlu sosyal davranışları arasındaki ilişkiye tam aracılık ettiğini göstermiştir. Bu sonuçlara göre, ebeveynlerin amaçları ebeveynlerin olumlu duygu sosyalleştirme yöntemlerini pozitif yönde yordamıştır. Ebeveynlerin olumlu duygu sosyalleştirme yöntemleri ise çocuğun olumlu sosyal davranışını pozitif yönde yordarken, saldırgan davranışını negatif yönde yordamıştır. Bu sonuçlar, annelerin çocuk yetiştirme amaçlarının ve kullandıkları olumlu duygu sosyalleştirme yöntemlerinin çocukların erken dönem psikososyal uyumları için önemini vurgulamaktadır.
Anahtar kelimeler
Ebeveyn amaçları, duygu sosyalleştirme, olumlu sosyal davranışlar, saldırganlık, çocuğun uyumu