Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 10, Sayı 26  Kış 2022  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
İbrahim Sönmez, Gaye Solmazer

NO Makale Adı
1658666409

Öz
Romantik ilişkilerde siber takibin mağdurlar üzerinde psikolojik sonuçları olabileceğinden bu tür davranışların arkasındaki faktörlerin araştırılmasına ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle, bu çalışmada algılanan partner duyarlılığı ile siber takip arasındaki ilişki araştırılmıştır. Ayrıca, temel psikolojik ihtiyaç tatmini ve engellenmesinin bu ilişkideki aracı rolü de araştırılmıştır. Çalışmanın örneklemi, bir aydan uzun süredir romantik bir ilişki içinde olan 212 bireyden (Ort.yaş = 27,31, S = 8,14, Min-Mak. = 18-58 yaş) oluşmaktadır. Katılımcılar; algılanan partner duyarlılığını, romantik ilişkilerde siber takibi ve temel psikolojik ihtiyaç tatmini ve engellenmesini ölçen bir çevrimiçi anket paketini tamamlamıştır. Mevcut çalışmanın bulguları algılanan partner duyarlılığının ve temel psikolojik ihtiyaç engellenmesinin romantik ilişkilerde siber takiple istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyona sahip olduğunu göstermiştir. Ek olarak, algılanan partner duyarlılığı ihtiyaç engellenmesi yoluyla dolaylı olarak siber takiple ilişkili bulunmuştur. Sonuç olarak, bu bulgular, algılanan partner duyarlılığı ile siber takip arasındaki olumsuz ilişki ve bu ilişkide temel ihtiyaç engellenmesinin aracı rolü hakkında fikir vermektedir.
Anahtar kelimeler
Siber takip, romantik ilişkiler, temel psikolojik ihtiyaç tatmini ve engellenmesi, algılanan partner duyarlılığı