Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 11, Sayı 27  Bahar 2023  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Anıl Özge Üstünel

NO Makale Adı
1661245479 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ GENÇLERİN FLÖRT İLİŞKİLERİNDE CİNSEL ŞİDDETLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE DENEYİMLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Cinsel şiddet; zorlama ve baskı kullanarak, partnerin rızası olmadan gerçekleştirilen tüm cinsel eylemler olarak tanımlanmaktadır. Alanyazında cinsel şiddeti önlemeye yönelik etkili çalışmaların önemi vurgulanmakta; bu çalışmaların ise gençlerin görüş ve ihtiyaçlarıyla uyumlu olması gerektiği belirtilmektedir. Türkiye bağlamında gençlerin cinsel şiddet konusunda ne düşündüğünü, hangi davranışları ve tutumları cinsel şiddet olarak adlandırdığını, nasıl çözüm yolları önerdiğini anlamak yapılacak uygulamalara ışık tutması bakımından önemlidir. Bu çalışma, nitel bir desen kullanarak üniversite öğrencisi bir grup gencin flört ilişkilerinde cinsel şiddete ilişkin görüşlerini ve deneyimlerini incelemektedir. Çalışmanın örneklemi, 18-25 yaş arasında 39 (21 kadın, 18 erkek) heteroseksüel üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Çalışmada veri, yarı yapılandırılmış bireysel görüşmelerle toplanmış ve tümevarımsal tematik analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Analiz sonucunda 3 ana tema ve onların alt temaları belirlenmiştir: 1) Cinsel şiddetin tanımı: Zorlama, tehdit, duygusal baskı ve ısrar; 2) Kutuplaşmış sosyalleşme ve roller: Cinsellikte yasaklar, cinsellikte üstünlük ve rekabet, cinsellikte iletişimsizlik, değersizleştirme ve etiketleme; 3) Çözüm önerileri ve ihtiyaçlar: Cinsellik eğitimi, cinselliği normalleştirme, cinsellikte iletişim ve güven, cinsel şiddetle ilgili mitleri dönüştürme. Bulgular, gençlerin flört ilişkilerinde özellikle cinsel baskıya vurgu yaptığını ve bunu toplumsal cinsiyet eşitsizliği bağlamında anlamlandırdığını göstermektedir. Bulguların bu konudaki önleyici ve klinik uygulamalar, özellikle üniversitelerdeki cinsel taciz ve saldırıyla mücadele çalışmaları için önemi tartışılmıştır.